ರೈತಸಂಘದವರಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ,ಜಿಲ್ಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಿದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Continue Reading

RENA NEWS

ರೈತಸಂಘದವರಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ,ಜಿಲ್ಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಿದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. RENA NEWS

Continue ReadingRENA NEWS